Succes med e-learning – hvordan?

23/10/2017 - Marianne Hvid

Der findes mange e-learning-projekter, som aldrig blev den succes, de var spået til. Det er rigtig ærgerligt, når der både er ofret mange penge og gode ressourcer i udviklingsfasen. E-learning findes i mange afskygninger og kvaliteter, men til trods for at kvaliteten er i orden, og kurset er tilpasset målgruppen, så kan det stadig gå galt, hvis der ikke er styr på implementeringen og den daglige drift af kurset.

Succesen bliver aldrig større, end evnen til at få e-learningen integreret i hverdagen. Nogle af de administrative opgaver i forbindelse med e-learning kan automatiseres, men så er det desværre også slut med genvejene – det er dermed med e-learning, som det er med alt andet her i livet.

Vi vil derfor gerne hjælpe jer lidt på vej med et par gode råd. Det er ikke raketvidenskab – vi kan bare se, at det virker.

Ledelsen skal tage ansvar og følge op

Start med at tage en chef-beslutning – er kurset obligatorisk eller frivilligt? Hvis det er obligatorisk, lægger I det op i et LMS (et administrationssystem), hvor I kan administrere kurset og registrere brugen.

Tag så en beslutning om, hvilke personalegrupper der skal gennemføre kurset, og hvor lang tid den enkelte medarbejder har til at gennemføre. Aftal procedurerne med de administrative medarbejdere, og sørg for at få løbende statistik på, hvordan det går. På den måde har I altid overblik over, om der er områder i organisationen, hvor e-learningen bliver nedprioriteret. Er det tilfældet, må den direkte personaleleder handle på situationen. I nogle organisationer er statistik på e-learning endda et fast punkt på chefgruppernes dagsorden – fx på lige fod med anden ledelsesinformation. Og i de organisationer kan vi se, at de får stor værdi ud af deres e-learning-investering.

Walk the talk

Et eksempel – I har udviklet et e-learning-kursus, hvor I underviser nye medarbejdere i forskellige rutiner og arbejdsgange. Hvis introduktionskurset skal have succes, skal den nye medarbejder opleve, at I er tro mod indholdet. Så hvis organisationen generelt er blevet lidt ”slap” i procedurerne, så brug lanceringen af det nye kursus, til at få genoprettet fokus. Et godt råd er derfor, at I beslutter, at også ”gamle” medarbejdere skal gennemføre kurset. De skal jo både vide og efterleve det, de nye bliver undervist i. Og gæt hvem de allerførste kursister så skal være – det er selvfølgelig LEDERNE.

Kortlæg indsatserne

Hvor i rækken af indsatser skal e-learning-kurset komme? Kortlæg, hvad I gør i forvejen på det konkrete område, og beslut jer for, hvornår e-learningen skal komme ind. Overvej herefter, hvad der skal varme op til kurset – det kunne fx være kommunikationsindsatser på intranettet, som fortæller om det samlede forløb og baggrunden herfor. Hvordan skal e-learningen følges op? – bliver emnet taget op på et møde, kommer der nogle opfølgningsmoduler, skal kursisten ud i praksis og gennemføre nogle øvelser etc.

E-learning skal være opdateret

Sidst men ikke mindst skal et e-learning-kursus være opdateret – i modsat fald opleves kurset som uinteressant. Få indbygget en evalueringsfunktion i kurserne, og gennemgå løbende tilbagemeldingerne. Sørg for at få revideret i tide, og glæd jer over at I med e-learning kun skal rette et sted.

Hvis I husker disse gode råd, når I skal implementere jeres e-learning, så er I rigtig godt på vej. God fornøjelse!

Læs mere
Luk

Går e-learning ud over kvaliteten?

27/09/2017 - Marianne Hvid

Som jeg har skrevet tidligere, vurderer man ofte e-learning ud fra følgende parametre:

  1. Er der penge at spare?
  2. Bliver kvaliteten på området løftet?

Sidste gang skrev jeg om økonomien, og nu vil vi så kigge på kvaliteten. For sammenhængens skyld tager vi udgangspunkt i det samme virkelige eksempel som sidst – nemlig Sønderborg Kommune og deres medicinmoduler.

Kort fortalt besluttede Sønderborg Kommune i 2013 at omlægge sin undervisning i medicinhåndtering fra fremmødekurser til e-learning. Tidligere blev der afholdt to interne halvdags-fremmøde-kurser, hvor egne sygeplejersker underviste. De er nu omlagt til to e-learning-moduler. Målgruppen til begge moduler er 1.800 medarbejdere.

Det var underviserne på fremmødekurserne, der var med til at udarbejde indholdet til e-learning-modulerne – og der var selvfølgelig en naturlig skepsis i forhold til, om sådanne nogle digitale moduler nu kunne gøre det lige så godt.

Tidligere fik medarbejderne et kryds, når de mødte op til et fremmødekursus – de blev ikke vurderet på deres engagement i undervisningen, og deres viden blev ikke afprøvet. Det vil sige, at man i princippet kunne opnå et kryds også ved passiv deltagelse.

Den del er slut med e-learning-modulerne. Kursisten føres nu igennem det pensum, der er besluttet – der er refleksionsspørgsmål til alle emner undervejs, og hvert modul afsluttes med en test, hvor der trækkes et antal spørgsmål fra en spørgsmålsbank. Den randomiserede tilgang betyder, at medarbejderne ikke får de samme tests, og dermed florerer der ingen facitliste rundt. I Sønderborg har de besluttet, at testen skal bestås med 100%, da man med det vil signalere, at medicin er et område, hvor der ikke er plads til fejl.

Der er dog en bagside, og det er, at man går glip af de gode snakke, man tidligere kunne have på et fremmødekursus – og dem er man nødt til at gøre plads til på andre tidspunkter fx som et fast punkt på personalemøderne. Et e-learning-modul kan ikke stå helt alene – der skal sås frø inden, og der skal følges op efter. Den del kan du få inspiration til i vores kommende artikel om god implementering.

De gode snakke på fremmødekurserne kunne dog samtidig bevirke, at man som underviser kom ud af en tangent, og at der dermed blev mindre tid til andre vigtige emner. Denne udfordring er et overstået kapitel med e-learning – her kan man sikre sig, at alle kommer igennem det samme, og dermed opnår en ens referenceramme.

Så spørger du underviserne i dag, er de enige om, at med de fordele og ulemper der er, så er kvaliteten samlet set blevet løftet med e-learning-modulerne. I dag ved alle, hvilket pensum medarbejderne præcist er blevet undervist i – og det faktum, at der nu er en test, der skal bestås gør, at medarbejderne har skærpet opmærksomhed fra kursets start.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er alle medarbejdere, der barer kører glat igennem e-learning-modulerne – der er nogle, der ikke består – og her er det vigtigt at sætte ind med yderligere støtte fx sidemandsoplæring, og måske ender det med, at der er nogle, der slet ikke skal håndtere medicin. Men det er faktisk også en OK udgang.

Vil du høre mere om medicinmodulerne i praksis, er du velkommen til at kontakte kvalitets- og udviklingskonsulent i Sønderborg Kommune, Kirsten G. Clausen på 8872 6506 / 2790 6506 eller kgcl@sonderborg.dk

Læs mere
Luk

Er e-learning en god business-case?

29/08/2017 - Marianne Hvid

Når man skal vurdere om, en e-learning-investering er en god case – gør man det ofte ud fra følgende parametre:

  1. Er der penge at spare?
  2. Bliver kvaliteten på området løftet?

Det er vinklen med pengene, vi vil stille skarpt på i denne artikel – kvaliteten lover vi at tage op en anden dag.

Det er altid lettest at forholde sig til virkelige eksempler, og vi bruger derfor Sønderborg Kommune som case.

Sønderborg Kommune besluttede i 2013 at omlægge sin undervisning i medicinhåndtering fra fremmødekurser til e-learning. Tidligere blev der afholdt to interne halvdags-fremmøde-kurser med en samlet varighed på 6 timer, hvor egne sygeplejersker underviste. De er nu omlagt til to e-learning-moduler med en samlet varighed på 2,5 time. Målgruppen til begge kurser er 1.800 medarbejdere.

Den store besparelse ligger selvfølgelig i det mindre timeforbrug til medicinundervisningen, og i dette konkrete tilfælde har Sønderborg kunnet skære 3,5 time af pr. medarbejder. Hertil kommer besparelsen til kørselsgodtgørelse samt udgifterne til underviserne. Dette målt op i mod, hvad det kostede at få e-learningen udviklet, giver alene ved den første gennemførelsesrunde en besparelse på lige knap 2 mio.kr.

Og så er der rent faktisk flere besparelser, end dem der er med i beregningen. De 2,5 time, som der nu skal bruges på medicinundervisning, kan ofte lægges på stille tidspunkter i de almindelige vagter, og det betyder, at der ikke i samme grad er behov for vagtomlægninger. Når medarbejderne før skulle deltage i fremmødekurser, blev de taget ud af vagtplanen – nu bliver rigtig mange af modulerne gennemført på en stille aftenvagt, eller i et andet lille ”hul” i dagligdagen.

Herudover har Sønderborg Kommune med sine medicinmoduler fået et værktøj, som gør, at de altid kan få nye medarbejdere på kursus straks. De skal ikke vente på at næste fremmødekursus afvikles. E-learningen er udviklet, og det koster hverken mere eller mindre at sprede det ud til flere – så nu kommer også vikarer, sommerferieafløsere osv. på medicinkurser – den personalegruppe har det ellers tit med at blive lidt overset.

Alt i alt er dette en case, hvor der virkelig har været økonomi at hente – og det end ikke på bekostning af kvaliteten – snarere tværtimod. Den del kommer vi som sagt tilbage til.

Vil du kigge nærmere på business-casen, som Sønderborg Kommune har udarbejdet – så kontakt Guide2know på mail@guide2know.dk eller 88 43 71 00.

Læs mere
Luk

Digital læring skal styrke lediges jobsøgning

14/07/2017 - Marianne Hvid

Jobcenter-modulerne er nu klar til udrulning, og vi glæder os til at følge tilbagemeldingerne. Du kan læse meget mere om Sønderborg Kommunes motivation for at udvikle disse moduler i den netop udgivne pressemeddelelse.

Læs pressemeddelelsen fra Sønderborg Kommune her.

Læs mere
Luk

Der er regler, der skal følges – også i værdibaserede organisationer

04/07/2017 - Marianne Hvid

Når vi er ude at snakke med fx HR-cheferne i landets større organisationer, fortæller vi ofte om vores gode erfaringer med at indføre obligatoriske e-learning-kurser på bestemte områder, herunder vigtigheden af også at følge op på aktiviteterne via et LMS (tilhørende administrationssystem) – men ikke så sjældent bliver vi mødt med reaktioner i retning af:

”Her hos os arbejder vi værdibaseret, og derfor vil vi ikke indføre obligatoriske kurser eller opfølgning”.

Og hver gang sidder jeg og tænker – øv, hvor er det synd med en så ensidig tilgang til ledelsesformen. Jeg forstår godt den værdibaserede tilgang. Det giver så god mening på rigtig mange områder – men der er altså også ting i organisationer, der ikke er til diskussion. Ja, de er faktisk fyringsgrund, hvis ikke de bliver overholdt – og de ting skylder man at melde klart ud, herunder sikre/følge op på, at alle har fået den nødvendige viden. Først der har man i min verden levet op til sit ledelsesansvar.

Det er måske lidt provokerende, men jeg prøver i grunden bare at argumentere for, at det er ikke et ”enten/eller”. Der vil altid være behov for et vist sæt af kendte regler også i en værdibaseret organisation – og disse regler skal af gode grunde være kendte af alle, der skal spille med. Ellers kan der ikke spilles. Eksempler på ”skal-emner” er fx IT-sikkerhed, ledelsestilsyn, tavshedspligt, medicinhåndtering, magtanvendelse osv.

Mange organisationer har oplevet, at netop arbejdet med værdier har gjort en stor forskel. Og mange mener også, at de kan påvise markante ændringer i form af blandt andet større åbenhed for forandringer, bedre service, bedre udnyttelse af ressourcer, en mere fokuseret praksis, og flere tilfredse medarbejdere og kunder/borgere.

Men samtidig har lige så mange oplevet, at arbejdet med værdier er en proces, der kan være vanskelig at styre. De enkelte trin og resultatet er usikkert. Dertil kommer, at effekten kan være svær at dokumentere – i en tid, hvor effektmåling også sættes på dagsordenen.

Så hvad nu, hvis vi kombinerer den værdibaserede tilgang med den regelbaserede på ”skal-områderne”? Det er min påstand, at det er vejen frem – det er nemlig sjældent, at én rendyrket tilgang ordner alting.

Jeg har derfor besluttet mig for, at jeg fremover vil svare:

”Jo, der kan sagtens rulles obligatoriske kurser ud i en værdibaseret organisation – det skal der faktisk for, at spillet fungerer”.

Marianne Hvid
Direktør og grundlægger

Læs mere
Luk

God artikel om historien bag Guide2know

20/03/2017 - Heike Schøber

Sønderborg Ugeavis har taget initiativ til, at skrive en rigtig fin artikel om historien bag Guide2know.

Læs artiklen fra Sønderborg Ugeavis lige her.

Læs mere
Luk

Bruger – Hjælper Formidlingen sender 1.500 på medicinkursus

13/09/2016 - Heike Schøber

Type2dialogs e-learning-modul ”Sikker medicin i praksis” – som vi er teknisk underleverandør på – rulles nu ud hos Bruger-Hjælper Formidlingen til i alt 1.500 vikarer.

Spændende projekt, som vi glæder os til at følge.

Se klip fra modulet på Type2dialogs hjemmeside her.

Læs mere
Luk

Type2dialog lancerer “Sikker medicin i praksis”

27/06/2016 - Heike Schøber

E-learning-modulet “Sikker medicin i praksis” er 100 % skræddersyet til handicapområdet – Guide2know er teknisk leverandør.

Læs mere her.

 

Læs mere
Luk

Fin artikel i FOA’s afdelingsblad

03/02/2015 - Malene Thyssen

Vejen Kommune har taget initiativ til en fin artikel om værdien af medicinhåndteringskurser som e-learning.

Læs artiklen i FOA’s afdelingsblad på side 13 her.

Læs mere
Luk

Flot artikel i Sygeplejersken nr. 1/15

19/01/2015 - dsr.dk

I artiklen “E-learning. En genvej til korrekt og sikker medicinhåndtering”, fortæller sygeplejerske og udviklingskonsulent hos Sønderborg Kommune Kirsten G. Clausen, hvordan kommunen ved hjælp af e-learning har højnet kvaliteten af medicinhåndteringen.

Læs med her

Læs mere
Luk

Guide2know udvikler hygiejne-moduler sammen med Sønderborg Kommune

18/09/2014 - Radio Als

Sønderborg Kommune sætter fokus på hygiejne, og har i den forbindelse udviklet e-learning-moduler i hygiejne i samarbejde med Guide2know.

http://radioals.dk/bedre-hygiejne-skal-hojne-sundheden

Læs mere
Luk

E-learning har været med til at nedbringe sygefraværet

25/09/2013 - Marianne Hvid

Sønderborg Kommune lå i 2011 på en 72. plads på listen over kommunernes sygefravær. Det besluttede de sig for at gøre noget ved.

Der blev indgået en samarbejdsaftale mellem ledere og medarbejdere, og de fælles retningslinjer blev blandt andet udgivet i en lille pjece, som blev delt ud til alle. Men også i Sønderborg sker det, at en pjece lige så stille finder vej hen i en bunke med andre pjecer, som skal læses en dag, hvor der er tid. Og ja, så kommer pjecen i konkurrence med alt muligt andet, og med tiden er der risiko for, at den bliver glemt.

Lederne har en opsøgende og aktiv rolle i samarbejdsaftalen, og det blev derfor besluttet, at alle ledere skulle undervises i god håndtering af sygefravær. Lederne har en travl hverdag, og det var oplagt at tænke i alternativer til de traditionelle fremmødekurser. Pjecens indhold blev forvandlet til god e-learning, og det kursus fik vi i Guide2know æren af at udvikle.

Direktionen besluttede, at kurset var obligatorisk for alle kommunens godt 300 ledere. Kurset blev lagt op i et LMS og der var løbende opfølgning. Lederne gav både kurset og den effektive metode rigtig gode tilbagemeldinger.

E-learning-kurset var én af i alt tre indsatser. Sønderborg Kommune ligger nu på en 19. plads på sygefraværslisten – succesen er i hus!

Læs mere om kurset i god håndtering af sygefravær her

Læs mere
Luk

5 grunde – derfor skal du vælge e-learning

22/04/2013 - nettet.nu

Når du gerne vil have at medarbejderne i din virksomhed får mere viden, og det bliver gjort på en effektiv og lønsom måde, så er der ingen vej uden om e-learning.

http://nettet.nu/5-grunde-derfor-skal-du-vaelge-e-learning.htm

Læs mere
Luk

E-learning erstatter foredrag og lærebøger

06/10/2012 - Aarhus Universitet

I nogle fag bruges tiden bedre på praktiske færdigheder, og studerende kan bedre huske teorien, når det sker gennem interaktive værktøjer, mener AU-professor Erik Sloth. Han er en af initiativtagerne til et nyt e-læringskursus på medicinuddannelsen i Aarhus.

Læs med her

Læs mere
Luk

Hvert femte firma bruger e-learning

08/05/2012 - Berlingske Business

En e-learning-undersøgelse blandt 285 danske virksomheder. Hver femte virksomhed anvender e-learning, og 35 % overvejer at indføre det. E-learning anvendes primært af virksomheder til kompetenceudvikling af medarbejderne, men 40 % har også indført e-learning over for deres kunder, og 15 % anvender det til deres leverandør.

http://www.business.dk/digital/hvert-femte-firma-bruger-e-learning

Læs mere
Luk

Myter om e-læring

04/12/2008 - itu.dk

I de seneste år har der været stort fokus på, hvordan IT kan bruges som et værktøj til at digitalisere traditionel kursusvirksomhed og kompetenceudvikling i organisationer og virksomheder. Der er ingen tvivl om, at der ligger et meget stort potentiale i dette univers, men e-læring er mere end det.

http://www.itu.dk/people/lofvall/elearningmyter.pdf

Læs mere
Luk

Skyd genvej med e-læring

29/06/2008 - danskekommuner.dk

E-læring giver mulighed for, at kommunerne kan få langt flere medarbejdere på kursus for billige penge med mindre tidsforbrug og bedre resultater. Derfor er e-læring en genvej til mere og bedre efteruddannelse.

http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2008/Magasin-26/Analyse-skyd-genvej-med-e-laring

Læs mere
Luk